Quyết định: Giải thể Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực HVCT