THÔNG BÁO V/v:  thực hiện chế độ miễn giảm học phí và Chính sách nội trú đối với HSSV năm học 2023 – 2024

V/v:  thực hiện chế độ miễn giảm học phí và Chính sách nội trú đối với HSSV