Trường cao đẳng Kỹ nghệ II làm việc với Trường Trung cấp Đam San về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực

315

Ngày 02 tháng 03 năm 2018, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II làm việc với Trường Trung cấp Đam San Thành phố Buôn Mê Thuật , tỉnh Đak lak về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.