TKB HKI NĂM HỌC 2020-2021 (khóa 2018_2019)

1140

OTO 01.TKB HK1 NĂM HỌC 2020-2021_OTO_Khóa 2018_2019

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 02. TKB HK1 NĂM HỌC 2020-2021_ĐCN_khóa 2018_2019

ĐIỆN ĐIỆN TỬ 03. TKB HK1 NĂM HỌC 2020-2021_ĐIỆN TỬ_CƠ ĐT_khóa 2018_2019

ĐIỆN LẠNH 04. TKB HK1 NĂM HỌC 2020-2021_ĐIỆN LẠNH_khóa 2018_2019

CƠ KHÍ CHẾ TẠO 05. TKB HK1 NĂM HỌC 2020-2021_CKCT_Khóa 2018_2019 \

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 06.TKB HK1 NĂM HỌC 2020-2021_CNTT_Khóa 2018_2019

DU LỊCH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 07.TKB HK1 NĂM HỌC 2020-2021_ DLNHKS_Khóa 2018-2019

MAY – THIẾT KẾ THỜI TRANG 08.TKB-HK1 NĂM HỌC 2020-2021_TKTT_Khóa 2018_2019

MÔI TRƯỜNG  09.TKB HK1_2020-2021_ MOI TRUONG-15.8

DƯỢC 10.TKB HK1 NĂM HỌC 2020-2021_DUOC

KINH TẾ 11.TKB HK 1 NĂM HỌC 2020-2021_ BM KINH TẾ _Khóa 2018_2019_ 15.9.2020

CHĂM SÓC SẮC ĐẸP 12.TKB-HK1 NĂM HỌC 2020-2021_CSSĐ_Khóa 2019