THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA KIẾN THỨC, KIỂM TRA THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI THAM DỰ TRONG KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA KỲ II NĂM 2019 (Từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8 năm 2019

3790
[embeddoc url=”http://www.hvct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/08/20190829054431763-1.pdf” download=”all”]