THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

1008

MÔN HỌC CHUNG

0.TKB MÔN HỌC CHUNG – TIN HỌC

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

1.TKB HK2 NĂM HỌC 2020-2021_ĐIỆN TỬ

2. TKB-KHGV- HK2 2020-2021_ĐCN

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

3.TKB-HK2-NH-2020-2021_OTO

KHOA ĐIỆN LẠNH

4. TKB HK2 NĂM HỌC 2020-2021_ĐIỆN LẠNH1

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

5. TKB HK2 NĂM HỌC 2020-2021_CKCT

KHOA CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT

6.TKB-HK2 NĂM HỌC 2020-2021_CNTT1

7. TKB HK 2 NĂM HỌC 2020-2021_KINH TẾ

KHOA Y – DƯỢC – THẨM MỸ

8.TKB HK2 NĂM HỌC 2020-2021_TKTT

9.TKB HK2 NĂM HỌC 2020-2021_DLNHKS1

10.TKB HK2 NĂM HỌC 2020-2021_DUOC

11.TKB HK2 NĂM HỌC 2020-2021_CSSĐ

KHOA MÔI TRƯỜNG

12.TKB HK2NĂM HỌC 2020-2021_ MOI TRUONG