THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

1647
 1. Ngoại ngữ : 0.TKB HK2 2019-2020_NGOẠI NGỮ_HK2
 2. Môn học chung: 0.TKB MÔN HỌC CHUNG_HK2
 3. Điện Tử – Cơ ĐT  1. TKB HK2 NĂM HỌC 2019-2020_ĐIỆN TỬ_CƠ ĐT
 4. Điện Công nghiệp      2. TKB HK2 NĂM HỌC 2019-2020_ĐCN
 5. Công nghệ TT   2.TKB HK2 NĂM HỌC 2019-2020_CNTT
 6. Cơ Khí chế tạo  3.TKB HK2 NĂM HỌC 2019-2020_CKCT
 7. Thiết kế TT  3. TKB KHÓA 18+19 – HK2 TKTT
 8. DL Nhà Hàng KS  5.TKB HK2 NĂM HỌC 2019-2020 – DLNHKS
 9. Điện lạnh  6.TKB HK2 NĂM HỌC 2019-2020_ĐIỆN LẠNH
 10. Kinh Tế    7.TKB HK2 NH 2019-2020_KINH TE
 11. ÔTÔ    8.TKB HK2 NĂM HỌC 2019-2020 K18, K19_OTO
 12. Môi Trường  9.TKB HK2_2019-2020_ MOI TRUONG
 13. Dược 10.TKB HK2_2019-2020_DUOC
 14. Chăm sóc sắc đẹp 11.TKB-HK2 NĂM HỌC 2019-2020_CSSĐ