TB tổ chức các kỳ đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trong năm 2020

2781

[embeddoc url=”http://www.hvct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/04/tuyen-sinh-to-chuc-ky-danh-gia-KNN-2020.pdf” download=”all”]