Quyết định – Phê duyệt kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp năm 2021

271

[embeddoc url=”http://www.hvct.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/95_qd-tcgdnn-26.02.2021-KH-truyen-thong-GDNN-2021.pdf” viewer=”google”]