Nhà trường làm việc với doanh nghiệp phát triển ngành Dược theo mô hình bệnh viện

301

Nhà trường làm việc với doanh nghiệp phát triển ngành Dược theo mô hình bệnh viện, xây dựng hệ thống chuỗi Thực hành Y, Dược, Thẩm Mỹ