Bộ môn xây dựng

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

–       Thực hiện kế hoạch giảng dạy, quản lý việc thực hiện kế hoạch;

–       Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục sinh viên, học sinh thuộc bộ môn quản lý;

–       Tổ chức xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo và cải tiến phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo;

–       Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật do bộ môn phụ trách;

–       Phối hợp với phòng đào tạo tổ chức thi, kiểm tra cuối kỳ, năm học, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên, học sinh;

–       Quản lý cán bộ, nhân viên của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công;

  1. Đội ngũ giáo viên

 

  1. Định hướng phát triển bộ môn

+ Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo và hướng tới mục tiêu tạo ra đội ngũ lao động có tay nghề cao phục vụ nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế, Bộ Môn Xây Dựng đề ra định hướng phát tiển như sau:

+ Tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng dạy và học.

+ Bồi dưỡng và nâng cấp đội ngũ giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ, về ngoại ngữ và tin học.

+ Cải tiến chương trình đào tạo cho phù hợp với sự thay đổi công nghệ và đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

+ Kết hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để đưa sinh viên đến thực tập cũng như tạo cơ hội việc làm cho các em khi ra trường.

================================================================

Liên lạc:

Bộ Môn Xây Dựng -Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II

Địa chỉ : 502 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

+ Điện thoại: 37314063 (337)

+ Email: bmxaydung@hvct.edu.vn