Hội nghị Quán triệt chỉ thực hiện chỉ thị số 05CT -TW của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

345

Sáng ngày 20 tháng 05 năm 2017, Đảng Ủy trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II đã tổ chức Hội nghị quán triệt việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính Trị. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tự giác học tập và đăng ký làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể hằng ngày, thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,”tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng. Toàn đảng bộ trường cao đẳng Kỹ nghệ II quyết tâm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh, với chủ đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”