Giới thiệu

I.Giới thiệu tổng quan:

Ngành đào tạo: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Mã ngành:6520227

II. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

 

III. Chương trình đào tạo:

IV. Các chính sách hỗ trợ sinh viên:

V.Tấm gương sinh viên thành đạt

VI. Chương trình liên kết:

VII. Thông tin liên hệ: