Nội dung chính Thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018, 16:4 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 32,100,235
Thông tin, thông báo

Kế hoạch đánh giá bình xét thi đua khen thưởng năm 2012 và đăng ký thi đua năm 2013

BỘ LAO ĐỘNG TB&XH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM
Số: 178  /CĐNKTCN-TCHC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Tp. HCM, ngày 04 tháng 12  năm 2012.
 

 

KẾ HOẠCH

Đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng
năm 2012 và đăng ký giao ước thi đua năm 2013
 
Thực hiện công văn số 4286/LĐTBXH-TCCB ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức và công văn số 4309/LĐTBXH-VP ngày 19/11/2012 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc khen thưởng tổng kết 2012, Phòng Tổ chức Hành chính Quản trị triển khai kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng năm 2012 như sau:
1. Lập báo cáo
- Các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm (gọi chung là đơn vị) lập báo cáo công tác năm của đơn vị mình gửi về Phòng TC-HC-QT trước ngày 08/12/2012.
- Phòng TC-HC-QT lập báo cáo tổng kết công tác năm 2012 của Nhà trường trước ngày 11/12/2012.
- Các cá nhân viết bản tự kiểm điểm công tác năm 2012, chuẩn bị cho họp đánh giá, bình xét thi đua.
 
2. Họp đánh giá, bình xét thi đua:
- Các đơn vị:
+ Họp đánh giá công tác năm 2012 theo Quy trình đánh giá cán bộ, viên chức
+ Họp bình xét thi đua khen thưởng năm 2012 theo Quy trình thi đua, khen thưởng.
+ Đăng ký giao ước thi đua 2013.
Gửi kết quả đánh giá; kết quả bình xét thi đua, khen thưởng; đăng ký giao ước thi đua năm 2013 về Phòng TC-HC-QT trước ngày 08/12/2012.
- Họp cán bộ chủ chốt: ngày 11/12/2012.
+ Thông qua kết quả đánh giá của đơn vị.
+ Đánh giá Cán bộ, viên chức chủ chốt.
- Họp hội đồng thi đua, khen thưởng: ngày 11/12/2012.
Bình xét thi đua, khen thưởng cho cá nhân và tập thể.
 
3. Hoàn tất hồ sơ:
Phòng TC-HC-QT tổng hợp kết quả đánh giá toàn Trường, hướng dẫn cá nhân, tập thể hoàn tất hồ sơ thi đua, khen thưởng gửi Bộ trước ngày 15/12/2012.
 
Ghi chú:
Quá thời gian quy định, đơn vị nào không nộp báo cáo sẽ không được xét khen thưởng năm 2012 (kể cả tập thể và cá nhân).
Cá nhân, tập thể sẽ không được xét khen thưởng năm 2013 nếu không đăng ký giao ước thi đua năm 2013. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ Phòng TC-HC-QT để được hướng dẫn./.
 

Nơi nhận

- Ban Giám hiệu
- Các Phòng/Khoa/BM, Đoàn thể,
- Lưu VT

KT. HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

PHẠM ANH VĂN

DOWNLOAD:

1. Kế hoạch Đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng năm 2012 và đăng ký giao ước thi đua năm 2013
2. Thông tư hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Lao động Thương binh và Xã hội

Print Email
123 Next  Last