Nội dung chính Thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018, 16:5 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 32,100,429
Học sinh, sinh viên

Quyết định tạm đình chỉ học tập với học sinh, sinh viên

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐ NGHỀ KTCN TP.HCM
Số: 77/QĐ-TCĐN KTCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------
 
TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2012 
 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v tạm đình chỉ học tập đối với HS – SV)
 
- Căn cứ điều 17 quy chế công tác HS – SV - Quyết định 26 / 2007/QĐ- BLĐTB&XH ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ LĐ –TB&XH (đối với những HS – SV không đóng HP đúng thời gian quy định và quá thời hạn cho phép.)
- Căn cứ tờ trình của phòng Kế toán – Tài vụ được Hiệu trưởng phê duyệt ngày 22/6/2012
- Xét đề nghị của ông trưởng phòng Công tác HS-SV
 

QUYẾT ĐỊNH

 
ĐIỀU I:
 
Tạm đình chỉ học tập từ ngày 28/7/2012 đối với 79 HS – SV còn nợ học phí năm học 2011- 2012 ( có danh sách kèm theo).
 
Điều II
Các ông bà: Trưởng phòng Công tác HS - SV, Trưởng phòng đào tạo, Trưởng phòng Kế toán tài vụ, các trưởng khoa, phòng ban liên quan & những học sinh, sinh viên trong danh sách có trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi gửi: Như điều II  
KT. Hiệu trưởng
P. Hiệu trưởng
Đ ký
 
Phạm Anh Văn

Print Email
123 Next  Last