Nội dung chính Thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018, 15:50 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 32,099,596
Thông báo

Quyết định công nhận kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ II năm học 2012-2013

BỘ LAO ĐỘNG TB & XH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM
Số: 138./QĐ – TCĐNKTCN TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2013.

  

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Công nhận kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ II năm học 2012 – 2013)
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM
 
-        Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy trong các cơ sở dạy nghề ban hành kèm theo Quyết định số 54/2008/QĐ – BLĐTBXH ngày 19/05/2008 của Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thuong binh và Xã hội.
-        Căn cứ vào kết quả của Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên họp ngày 14/06/2013.
-        Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1       Nay công nhận kết quả xét rèn luyện của 613 học sinh, sinh viên học kỳ II năm học 2012 – 2013 khóa C10 và T11 (có danh sách kèm theo).
Điều 2       Kết quả đánh giá phân loại rèn luyện của HSSV được   công bố công khai và thông báo cho HSSV biết.
Điều 3       Các Ông (Bà) Trưởng   phòng Công tác học sinh, sinh viên và các phòng khoa liên quan chịu trách nhiêm thi hành quyết định này
 
Nơi nhận:
-        Như điều 3.
-        Lưu VP.TCHC.
-        Lưu P.CTHSSV.
HIỆU TRƯỞNG

 

Files đính kèm:

- Bảng tổng hợp chung kết quả rèn luyện T11 và C10 Học kỳ II năm học 2012-2013

- Tổng hợp đánh giá rèn luyện C10 học kỳ II năm học 2012-2013

- Tổng hợp đánh giá rèn luyện T11 Học kỳ II năm học 2012-2013

Print Email
123 Next  Last