(26-01-2018)

Thông báo mở khóa khóa học huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động 2018

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2018

 THÔNG BÁO

   Về việc tổ chức các khóa “huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động"

           

           Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13  ngày 25/6/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật An toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-LĐTBXH ngày 20/10/2017 của Bộ Lao động thương binh và xã hội, về việc cấp lại Giấy chứng nhận số 52/2017/GCN đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II;

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II xin thông báo mở các lớp huấn luyện An toàn lao động và vệ sinh lao động gồm các nội dung sau:

 

1. Đối tượng huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

- Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ vinh lao động:

+ Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc;  quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

+ Cấp phó của người đứng đầu đơn vị đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc, phụ trách bộ phận sản xuất kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

- Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; Người  trực tiếp giám sát về an toàn lao động, vệ sinh lao động nơi làm việc.

- Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định.

- Nhóm 4: Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên  bao gồm cả người học nghề. Tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

- Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

- Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

2. Thời gian và nội dung huấn luyện:

 

TT

NHÓM

THỜI GIAN HỌC

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

KINH PHÍ

  (Đồng/ khóa học)

GIẤY CHỨNG NHẬN, THẺ AN TOÀN

1

Nhóm 1

16 giờ

 

Theo chương trình khung quy định  tại  Nghị định số 44/2016/ NĐ-CP ngày 15/6/2016

300.000đ

 Giấy chứng nhận

(thời hạn 2 năm)

2

Nhóm 2

48 giờ

500.000đ

Giấy chứng nhận

(thời hạn 2 năm)

3

Nhóm 3

24 giờ

400.000đ

Thẻ an toàn

( thời hạn 2 năm)

4

Nhóm 4

16 giờ

200.000đ

Ghi vào sổ của công ty ( thời hạn 1 năm)

5

Nhóm 5

56 giờ

2.500.000đ

Chứng nhận nhóm 5 + Chứng chỉ y tế lao động

6

Nhóm 6

4 giờ

200.000đ

Giấy chứng nhận

(thời hạn 2 năm)

 

3. Hồ sơ : 02 ảnh (3 x 4), bản sao chứng minh nhân dân, danh sách đăng ký theo mẫu.

4. Địa điểm học: Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II - Địa chỉ: Số 502 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Bình, Q.9, Tp.HCM. hoặc tại các cơ quan, đơn vị nếu đủ điều kiện.

 

5. Thời gian mở lớp: Mở liên tục vào  đầu tháng

Nhận được thông báo này, kính đề nghị Quý cơ quan quan tâm, xem xét chọn cử cán bộ thuộc đối tượng trên đi học và thông báo rộng rãi đến những đối tượng khác có nhu cầu học tập. Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm huấn luyện An toàn- Vệ sinh lao động

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ II
Số 502 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Bình, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0903.770.105, 09 (Cô Kim Phượng)

Email: phuongduongthikim@hvct.edu.vn
Website: 
http://www.hvct.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA HỌC

“AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG ”

 

             Kính gửi: Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II 

 

Tên công ty:…………………………………………………………………

Địa chỉ :……………………………………………………………………...

Số điện thoại:……………………Fax……………………………………...

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY , THÁNG, NĂM SINH

SỐ CMND

NƠI CẤP

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ..............., ngày .… tháng …. năm 2016

                GIÁM ĐỐC CÔNG TY