Đoàn viên Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II
Tham gia hội thi Sinh viên giỏi nghề 2018 (lần 10)


Tin tức khác: