Nội dung chính Chủ Nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2015, 22:51 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 13,046 Số lượt truy cập 14,924,753
Tiêu điểm

Kế hoạch học tập chuyên đề tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2013

ĐẢNG BỘ QUẬN 9
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM
-------
Số: KH / ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quận 9, ngày   tháng   năm 2013
 

KẾ HOẠCH

Học tập chuyên đề tấm gương đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh năm 2013
 
Thực hiện kế hoạch số 03- KH/BTG ngày 15 tháng 3 năm 2013 về việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2013 với chủ đề :“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Đảng ủy Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ TP.Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Tiếp tục triển khai cán bộ, Đảng viên, viên chức, giáo viên và học sinh, sinh viên toàn trường học tập nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về mục đích, yêu cầu  theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ( Khoá XI). Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là tập trung vào phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, gắn với chủ đề xuyên suốt nhiệm kỳ này là :“Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị“
Cán bộ, đảng viên, giáo viên, sinh viên nhà trường nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy các bộ phận Phòng, Khoa chuyên môn nghiệp vụ và các tổ chức đoàn thể thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn tham nhũng và tiêu cực, góp phần xây dựng nhà trường phát triển.
2. Yêu cầu:
Cán bộ, đảng viên, giáo viên, viên chức và học sinh, sinh viên toàn trường nghiêm túc thực hiện việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2013. Đưa nội dung và làm theo tấm gương đạo đức của Bác tiếp tục đi vào nền nếp trong sinh hoạt của các chi bộ, các bộ phận Phòng, Khoa, Trung tâm, Bộ môn góp phần thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Trung ương 4” Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, khắc phục những hạn chế tạo sự thống nhất cao về ý nghĩa, về nhận thức và tầm quan trọng của chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ” xem đây là nhiệm vụ, công việc thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, giáo viên, và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.
 Học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước. Kết hợp giữa xây và chống, động viên, khuyến khích, đôn đốc, kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, người đứng đầu đơn vị, đồng thời chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của đơn vị đề ra.
 Đưa nội dung học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách về quần chúng, dân chủ, nêu gương Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hàng tháng của Đảng bộ, Chi bộ, các tổ chức đoàn thể. Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn của cấp trên, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng cán bộ, đảng viên, viên chức, giáo viên, HSSV cụ thể hóa nội dung phù hợp, thiết thực, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao, tránh hình thức.
 
II.NỘI DUNGHỌC TẬP VÀ LIÊN HỆ BẢN THÂN THỰC HIỆN:
1.Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phong cách làm việc thể hiện tính trung thực trong công tác, mối quan hệ cụ thể hằng ngày với cán bộ, viên chức và học sinh trong nhà trường; quan hệ với nhân dân; gần dân, vì nhân dân, và tôn trọng nhân dân.
2. Mỗi cán bộ, Đảng viên, viên chức, giáo viên tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo, đặt biệt chú trọng phong cách làm việc thể hiện tính trung thực trong công tác, mối quan hệ cụ thể hằng ngày với cán bộ, viên chức và hoc sinh trong nhà trường; quan hệ với nhân dân; gần dân, vì nhân dân, và tôn trọng nhân dân; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay “, Quy định về những điều Đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp.
3. Các Chi bộ, các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm xây dựng nội dung thiết thực đưa vào sinh hoạt hằng tháng là suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị; và thực hiện các biện pháp để nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp.
4. Một số nội dung cụ thể.
- Về tư tưởng chính trị
+ Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
+ Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Về đạo đức, lối sống, tác phong
+ Thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Quy định này.
+ Đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục.
+ Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết là trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú.
+ Kiên quyết không nhận quà biếu với động cơ vụ lợi dưới mọi hình thức, không để cho người thân lợi dụng quyền hạn và ảnh hưởng của mình để trục lợi.
- Về tự phê bình, phê bình
+ Người đứng đầu phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo.
+ Trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm; không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm và phải có kế hoạch sửa chữa.
+ Có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu.
- Về trách nhiệm trong công tác
+ Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong lao động, sản xuất, công tác.
+ Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.
+ Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; chống các hiện tượng biểu hiện tiêu cực.
+ Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm”.
- Về ý thức tổ chức kỷ luật
+ Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.
+ Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng và các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.
- V đoàn kết ni b
+ Hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức, giáo viên trong cơ quan, đơn vị; công tâm với cán bộ dưới quyền; hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp để không ngừng tiến bộ.
+ Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm và khuyết điểm cho người khác.
+ Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ trong đơn vị.
 
III. PHƯƠNG THỨC HỌC TẬP, TUYÊN TRUYỀN:
1. Đảng ủy, Ban giám hiệu tổ chức họp toàn thể cán bộ, Đảng viên, viên chức, giáo viên, công nhân viên toàn trường phổ biến kế hoạch và nội dung chuyên đề học tập rèn luyện, tu dưỡng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2013.
2. Cấp ủy các Chi bộ, các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, giáo viên bộ phận mình viết bản đăng ký học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3. Cấp ủy các Chi bộ, các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, giáo viên bộ phận mình họp thảo luận học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
4. Công đoàn, Đoàn thanh niên phối hợp với cấp ủy các Chi bộ, các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm động viên Đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên thực hiện tốt việc viết bản đăng ký học tậpvà thảo luận đánh giá nhận xét hàng tháng ở tại bộ phận mình.
5. Tuyên truyền nội dung chuyên đề học tập rèn luyện, tu dưỡng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên loa phóng thanh từ 6h45 đến 7h00 vào sáng thứ 2 tuần đầu hàng tháng  trước lúc chào cờ ( Có nội dung cụ thể được phê duyệt)
 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Đảng ủy, Ban giám hiệu, BCH Công đoàn, BCH Đoàn TN, triển khai thực hiện tới toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, viên chức và học sinh, sinh viên trong toàn trường.
2. Tổ chức tổng kết ( theo kế hoạch ). Đánh giá cán bộ cuối năm, tổng kết năm, bình xét khen thưởng các danh hiệu đều xem xét nội dung thực hiện việc rèn luyện tu dưỡng học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
3. Thời gian thực hiện:
TT
Thời gian
Nội dung
Phân công thực hiện
 
Địa điểm
1
Ngày 10/5/2013
 16h
Họp toàn thể cán bộ, Đảng viên, viên chức, giáo viên, công nhân viên toàn trường phổ biến kế hoạch và nội dung chuyên đề học tập rèn luyện, tu dưỡng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2013.
-Phòng Tổ chức HCQT chuẩn bị âm thanh, xếp bàn ghế, điểm danh, ổn định suốt buổi họp.
-Đảng ủy triển khai toàn bộ nội dung họp.
P. 505
Hội trường lớn
2
Ngày
11/5 đến 16/5/2013
Cấp ủy các Chi bộ, các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, giáo viên bộ phận mình viết bản đăng ký học tập và làm theo phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các chi bộ, Các bộ phận
Phòng làm việc
3
 
 
 
Ngày 17/5/2013
Cấp ủy các Chi bộ, các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm nộp bản đăng ký tập thể, cá nhân của bộ phận mình về Đảng ủy
 ( Đ/c Tuấn)
Các chi bộ, Các bộ phận
VP. Đảng ủy
4
Từ ngày 10/11/2013 đến ngày 8/12/2013
 
Cấp ủy các Chi bộ, các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, giáo viên bộ phận mình họp đánh giá nhận xét, tự kiểm điểm trước tập thể bộ phận minh về những nội dung đã đăng ký phấn đấu làm theo và tổng nộp về đảng ủy trước ngày 10/12/2013    ( Đ/c Tuấn)
Các chi bộ, Các bộ phận
Phòng làm việc
5
Tháng 12/2013
- Tổng kết
-Phòng Tổ chức HCQT chuẩn bị âm thanh, xếp bàn ghế, điểm danh, ổn định suốt buổi họp.
-Đảng ủy triển khai toàn bộ nội dung họp
P. 505
Hội trường lớn
 
 
Đảng ủy, Ban giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên, Ban thanh tra nhân dân quán triệt tốt các nội dung trên đến toàn thể cán bộ, Đảng viên, viên chức, giáo viên, của trường và tiến hành kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.
Nơi nhận:
Ban chấp hành Đảng bộ
-  Ban Giám hiệu.
- Các chi bộ
- Các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm
- Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN
- Lưu VPĐU.
TM. ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ
 
  
 
 
Nguyễn Thị Hằng 

>> Download:

1. BẢN ĐĂNG KÝ: Tu dưỡng, rèn luyện học tập tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2013

Print Email
123 Next  Last