Nội dung chính Thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018, 15:53 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 32,099,628
Thông báo

Kế hoạch đánh giá rèn luyện học kỳ II năm học 2012-2013

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHÒNG CÔNG TÁC HSSV
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2013
 

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2012 – 2013

Căn cứ theo kế hoạch kết thúc học kỳ 2 năm học 2012 – 2013, đã được Phó Hiệu trưởng ký ngày 09/04/2013. Phòng Công tác HSSV lên kế hoạch đánh giá rèn luyện HSSV như sau:
 
S
TT
THỜI GIAN
ĐỊA ĐIỂM
NỘI DUNG
NGƯỜI THỰC HIỆN
1
Ngày
06/05 /2013
Ban cán sự lớp nhận mẫu tự đánh giá rèn luyện từ phòng CT.HSSV, triển khai kế hoạch.
- Phòng CT.HSSV
- BCS các lớp K10; T11.
2
Từ ngày 07/05/2013
đến ngày 17/05/2013
BCS lớp đến P.CTHSSV nhận báo cáo RL của các tháng trước để tổng hợp.
BCS và Tập thể lớp tổ chức sinh hoạt lớp, đưa ra các dữ liệu đã tổng hợp (nghỉ học tự do, vi phạm nội quy, quy chế nhà trường từ sổ lên lớp) để làm căn cứ viết tự đánh giá rèn luyện theo mẫu.
HSSV viết tự đánh giá rèn luyện theo mẫu 01
- P.CTHSSV
- BCS và HSSV K10, T11
3
Từ ngày 18/05/2013
đến ngày 24/05/2013
BCS và tập thể lớp họp bình xét RL, có biên bản bình xét và tổng hợp kết quả rèn luyện (cả phần điểm và phần xếp loại) của lớp.
BCS lớp nhận xét vào bản tự đánh giá RL, gửi kết quả RL về Phòng CT.HSSV.
Kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng năm học 2012 – 2013.
- HSSV K10 và T11
4
Ngày 27/05/2013
Tất cả các văn bản nộp về Phòng CT.HSSV
- Ban cán sự lớp K10 và T11
- P.CTHSSV
5
Từ ngày 28/05/2013
đến ngày 04/06/2013
Phòng Công tác HSSV tổng hợp
- Phòng CT.HSSV
6
Ngày 05/06/2013
Họp hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật và đánh giá rèn luyện HSSV K10 và T11 (học 2 năm)
Thành phần hội đồng.
P. CTHSSV
7
Từ ngày 08/07/2013
đến ngày 10/08/2013
Học sinh – sinh viên nghỉ hè
- HSSV toàn trường
( K11; K12)
8
Ngaøy
12/08/2013
Ban cán sự lớp nhận mẫu tự đánh giá rèn luyện từ phòng CT.HSSV, triển khai kế hoạch.
- Phòng CT.HSSV
- BCS các lớp K11; K12.
9
T ngày 13/08/2013®17/08/2013
BCS lớp đến P.CTHSSV nhận báo cáo RL của các tháng trước để tổng hợp.
BCS và Tập thể lớp tổ chức sinh hoạt lớp, đưa ra các dữ liệu đã tổng hợp (nghỉ học tự do, vi phạm nội quy, quy chế nhà trường từ sổ lên lớp) để làm căn cứ viết tự đánh giá rèn luyện theo mẫu.
HSSV viết tự đánh giá rèn luyện theo mẫu 01
- P.CTHSSV.
- GV phụ trách lớp.
- HSSV K11, K12
10
Từ ngày 19/08/2013
đến ngày 24/08/2013
BCS và tập thể lớp họp bình xét RL, có biên bản bình xét và tổng hợp kết quả rèn luyện (cả phần điểm và phần xếp loại) của lớp.
BCS lớp nhận xét vào bản tự đánh giá RL, gửi kết quả RL về Phòng CT.HSSV.
Kèm theo danh sách đề nghị khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2012 – 2013.
- GVCN
- Ban cán sự lớp.
- HSSV K11, K12
11
Ngày 26/08/2013
Tất cả các văn bản nộp về Phòng CT.HSSV
- Ban cán sự lớp
- P.CTHSSV
12
Từ ngày 27/08/2013
đến ngày 31/08/2013
Phòng Công tác HSSV tổng hợp
- Phòng CT.HSSV
13
Ngày 12/09/2013
Họp hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật và đánh giá rèn luyện HSSV (K11; K12).
Thành phần hội đồng.
P. CTHSSV
Nơi nhận:
- Lãnh đạo để báo cáo
- Hội đồng xét RL HSSV
- Các phòng, khoa, bộ môn
- BCS các lớp thực hiện
- Lưu

 

Print Email
123 Next  Last