Khoa Dược - Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II. Các hệ đào tạo: Cao đẳng Dược sĩ chính quy.

 


1. Chức năng, nhiệm vụ

1.1 Chức năng:

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy Dược sĩ chính quy theo kế hoạch đã được phê duyệt.

1.2  Nhiệm vụ

+ Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa

+ Thực hiện biên soạn chương trình, giáo trình học khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

+ Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy.

+ Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị; xây dựng, đề xuất các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học.


2. Đội ngũ giảng viên3. Cơ sở vật chất, Hình ảnh