MỘT SỐ BIỂU MẪU DÀNH CHO GIẢNG VIÊN/CÁN BỘ

STT Nội dung Link
1 Biểu mẫu sổ tay giáo viên (Dành cho khóa 2017 trở đi) Link
2 BM nhập liệu hồ sơ liên kết Link
3 Biểu mẫu sổ tay giáo viên (Dành cho khóa trước 2017) Link
4 Hướng dẫn nhập điểm Link