STT Nội dung Đường dẫn tải về
1 Biểu mẫu sổ tay giáo viên (Dành cho khóa 2017 trở đi) Tải về
2 BM nhập liệu hồ sơ liên kết Tải về
3 Biểu mẫu sổ tay giáo viên (Dành cho khóa trước 2017) Tải về
4 Hướng dẫn nhập điểm Tải về
5 [TÀI LIỆU] Chuyên đề học tập và làm theo BÁC năm 2019 Tải về